Čo je to index telesnej hmotnosti a ako vyrátate svoje BMI?

Čo je to index telesnej hmotnosti a ako vyrátate svoje BMI?

Index telesnej hmotnosti známy pod skratkou BMI (z anglického Body Mass Index) používa jednoduchú rovnicu na meranie vzťahu vašej výšky k vašej hmotnosti. Povie vám, či je vaša hladina telesného tuku zdravá, nízka alebo vysoká. Funguje ako indikátor, no nenahrádza priame meranie telesného tuku. Poznáte svoje BMI?

Čo je to BMI

Vzorec na výpočet BMI bol vyvinutý v roku 1832 ako skríningový a štatistický nástroj pre poisťovaciu spoločnosť, ktorá pomocou neho odhadovala mieru zdravotného rizika u svojich klientov. V odborných kruhoch sa stal populárnym až v 70. rokoch minulého storočia. Dnes túto rovnicu vnímame ako najjednoduchší a pomerne presný nástroj na odhad miery obezity u ľudí.


BMI u jednotlivca môžete vypočítať jednoduchým matematickým vzorcom, no výsledok môžete odhadnúť aj podľa tabuliek, ktoré zo vzorca vychádzajú. Tento výpočet funguje ako dobrý indikátor zdravia dospelého človeka. Nemali by ste sa naň ale spoliehať v prípade, že chcete odhadnúť podiel telesného tuku u detí, kulturistov, tehotné ženy alebo ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré ovplyvňuje rozloženie svalovej hmoty v ich tele. 

Svoje vlastné BMI si môžete vypočítať podľa nasledovného vzorca:

BMI = hmotnosť v kg / výška v m2

Výpočtom tejto rovnice dosiahnete číslo, ktoré jednoducho zaradíte do jednej zo 6 skupín: podváha, zdravá váha, nadváha, obezita 1., 2. Alebo 3. stupňa. 

Aký je váš body mass index?

  • BMI menej než 18,5 - podváha.
  • BMI 18,5 – 24,9 - ideálna váha.
  • BMI 25 – 29,9 - nadváha.
  • BMI 30 – 34,9 - obezita I. stupňa.
  • BMI 35 – 39,9 - obezita II. stupňa.
  • BMI 40 a viac - obezita III. stupňa.

Príklad: Žena s výškou 1,70 metra a hmotnosťou 67 kilogramov dosiahne BMI 23,18. Ide o zdravý index telesnej hmotnosti.


Niektorí odborníci určujú rozmedzie zdravej váhy od BMI 18 až po 27. Keďže tento výpočet nenahrádza dôsledné zdravotné vyšetrenie, nejde o jediný faktor, ktorý je pri zisťovaní zdravotného rizika dôležitý. Pri posudzovaní zdravotných rizík sa berie do úvahy aj krvný tlak, hladina cholesterolu, hladina cukru v krvi, rodinná anamnéza, vek, pohlavie, obvod pásu, úroveň fyzickej aktivity a iné.

Index telesnej hmotnosti u športovcov

Ak máte atletickú postavu, venujete sa posilňovaniu a vašu vyššiu telesnú hmotnosť tvorí svalová hmota, klasický výpočet BMI nemusí poskytnúť správne výsledky. Váš výsledok pravdepodobne naznačí, že máte nadváhu, no nebudete mať žiadne zdravotné riziká, ktoré sú s ňou spojené. Na sledovanie svojho zdravia je preto vhodné použiť aj iné ukazatele, napríklad obvod pása. Pre presné informácie o svojom tele odporúčame konzultáciu so športovým lekárom, ktorý môže vykonať krvné testy alebo analýzu telesného tuku.

U športovcov je percento telesného tuku zvyčajne nižšie než u všeobecnej populácie. Zvyčajne predstavuje hodnotu 14 až 20 % u žien a 6 až 13 % u mužov. Ak má športovkyňa telesný tuk na úrovni 32 % alebo viac a športovec 25 % alebo viac, zdravotné komplikácie spojené s nadváhou môžu nastať aj v prípade aktívneho životného štýlu

Ak športujete profesionálne, sledovanie zdravotného stavu dokáže zabezpečiť rad testov, napríklad spiroergometrické záťažové testy pre športovcov