Navštívte našu predajňu v Bratislave od 10:30 do 19:00 na Račianskej 31
Doprava zadarmo už od 40 €
Tvoj košík 0.00 €

  Produkty

  Nenašla sa žiadna zhoda

Kategórie

Nenašla sa žiadna zhoda

Značky

Nenašla sa žiadna zhoda

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi obchodnou spoločnosťou Madviso s. r. o., IČO: 50 545 060, (ďalej len „predávajúci”) a jej obchodnými partnermi alebo klientmi (ďalej len „kupujúci”).
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vytvorením a odoslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 3. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Madviso s. r. o., IČO: 50 545 060, so sídlom: Leškova 8, Bratislava, 811 04. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na tejto stránke v sekcii „Kontakt”. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona  č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z.., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.), osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

  Adresa

  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

  Zmluvné podmienky

  1. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená so spotrebiteľom alebo s podnikateľom.  
  2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke jeho internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
  3. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy v prípadoch, že na stránkach predávajúceho prišlo k technickej poruche zapríčinenou okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, alebo že objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredania alebo vyradenia z ponuky zo strany dodávateľa. V prípade, že príde k jednej z vyššie uvedených situácií, predávajúci kupujúceho o tom bezodkladne oboznámi a zašle mu potvrdenie o zrušení objednávky na email.
  5. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušným súdom.

  Bezpečnosť a ochrana informácií

  Nové podmienky spracúvania osobných údajov platné od 25.5.2018 v súlade s platnou legislatívou nájdete na nasledujúcom odkaze.

  Otváracia doba

  1. Cez internetový obchod na doméne Trenujeme.sk môžu kupujúci objednávať tovar každý deň v roku 24 hodín denne.
  2. Návšteva za účelom objednania tovaru, prípadne osobného odberu objednaného tovaru v sídle firmy alebo na predajni, je možná po predchádzajúcej dohode prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“.

  Cena tovaru a jeho objednávanie

  Cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivo ponúkanom tovare v internetovom obchode predávajúceho a jej výška je pre predávajúceho záväzná. Kupujúcemu bude dodaný dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a podobne). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

  V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý momentálne nie je na sklade u dodávateľa, má kupujúci možnosť preveriť si termín dodania a konečnú cenu tovaru u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na číslach alebo adresách uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

  Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  - prostredníctvom internetového obchodu na doméne Trenujeme.sk,
  - emailom na info@trenujeme.sk,
  - osobne na odbernom mieste v sídle firmy alebo na predajni.

  Cena tovaru na predajni bez predošlej internetovej objednávky sa môže líšiť.

  Odstúpenie od zmluvy

  Odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy je oprávnený kupujúci, ktorý je spotrebiteľ a aj kupujúci, ktorým je podnikateľ.

  1. Kupujúci musí vopred poslať žiadosť o odstúpení od zmluvy osobne, e-mailom alebo telefonicky, ktorá bude predávajúcim schválená alebo odmietnutá najneskôr do 7 dní.
  2. Následne kupujúci doručí po schválení odstúpenia od zmluvy tovar na adresu predajcu na adresu Račianska 31, Bratislava, 83102.
  3. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tovar zakúpený osobne na výdajnom mieste, ale len na objednávky bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v 14 dňovej lehote, je povinný tovar doručiť na adresu predávajúceho s dokladom o kúpe a uvedením čísla bankového účtu, v prospech ktorého predávajúci poukáže kupujúcim uhradenú výšku kúpnej ceny alebo s uvedením, či bude suma čerpaná pre ďalší nákup. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Kupujúci nesmie tovar, ktorý si kúpil od predávajúceho a chce ho predávajúcemu vrátiť, zasielať na adresu predávajúceho formou dobierky. Takto doručený tovar nebude predávajúcim prevzatý a kupujúcemu môže uplynúť lehota na riadne vrátenie tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy, prípadne bude môcť byť použitý na ďalší nákup tovaru u predávajúceho.
  4. Kupujúci, ktorým je podnikateľ sa môže s predávajúcim dohodnúť na odstúpení od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je na zhodnotení predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.
  5. Kupujúci, ktorý zakúpil tovar so zľavovým kupónom a chce odstúpiť od zmluvy, teda tovar vráti v stanovenej lehote 14 dní, stráca nárok na poskytnutú zľavu. To platí len v prípade, ak kupujúci zakúpil viacero výrobkov a uplatnil si na celý nákup zľavový kupón. V takom prípade bude z celkovej sumy na vrátenie odčítaná suma zľavy, poplatok za dobierku, poplatok za dopravu a iné poskytnuté služby. V prípade, ak nakúpil len jeden výrobok, bude mu vrátená na účet hodnota objednávky znížená o poplatok za dobierku, poplatok za prepravu a iné poskytnuté služby.
  6. Na tovar vyhotovený/poskladaný na mieru formou zákazky sa nevzťahuje možnosť vrátenia bez udania dôvodu, lebo nie je poskytovaný zasielkovým predajom, ale na základe objednávky tovaru a služieb na mieru. Tovar na mieru je nutné zaplatiť vopred a túto objednávku nejde po zaplatení stornovať. Ide primárne o bicykle a cyklistické dresy s dizajnom na mieru, ktoré si vie zákazník informatívne pozrieť aj na e-shope v základnej konfigurácii alebo dizajne.
  7. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu neplatí, ak spotrebiteľ alebo ním poverená osoba navrhne, že si tovar vydzvihne osobne.
  8. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ znáša všetky náklady súviasiace s vrátením tovaru.
  9. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru.

  Platobné podmienky

  Kupujúci môže uhradiť dohodnutú výšku kúpnej ceny formou:

  1. platby vopred bankovým prevodom,
  2. dobierky pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

  Tovar zostáva až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny v rámci výhrady vlastníctva majetkom predávajúceho.

  Dodacie podmienky

  Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Dodacia lehota sa nevzťahuje na nákup bicyklov značky Isaac a Pinarello, kde dodacia doba predstavuje 15 až 30 dní pre Isaac bicykle a 30 až 120 dní pre Pinarello bicykle pripravené pre zákazníka na mieru. Ak je bicykel skladom, dodacia doba je ako pri ostatnom tovare. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo osobne počas pracovných dní. O presnom dni expedície a dodania tovaru vás budeme informovať e-mailom. V prípade obdobia pandémie môžu byť lehoty pre tovar individuálne.

  Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške minimálne 5,00 € a maximálne v hodnote skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

  Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky prepravnej spoločnosti. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad – faktúru. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke prepravcu nás môžete informovať e-mailom na info@trenujeme.sk.

  Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru spolu s tovarom v jednom balení. Faktúra zároveň slúži ako záručný list, preto je nutné si ju uchovať pre ďalšie použitie.

  Spôsoby doručenia:

  1. Doručenie prepravnou službou Slovenská republika - tovar je možné za dohodnutých podmienok kupujúcemu doručiť prepravnou službou v rámci SR. Cena prepravy podľa aktuálneho cenníka je 4,90 €. Doprava zadarmo je pri objednávkach nad 40 €. Táto forma dopravy je možná pri platbe vopred bankovým prevodom, prostredníctvom platobnej brány GoPay alebo na dobierku.
  2. Doručenie prepravnou službou Česká republika - tovar je možné za dohodnutých podmienok kupujúcemu doručiť prepravnou službou do ČR. Cena prepravy podľa aktuálneho cenníka je 6,00 €. Táto forma dopravy je možná pri platbe vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay.
  3. Doručenie prepravnou službou Rakúsko - tovar je možné za dohodnutých podmienok kupujúcemu doručiť prepravnou službou do AT. Cena prepravy podľa aktuálneho cenníka je 9,00 €. Táto forma dopravy je možná pri platbe vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay.
  4. Doručenie prepravnou službou Maďarsko - tovar je možné za dohodnutých podmienok kupujúcemu doručiť prepravnou službou do HU. Cena prepravy podľa aktuálneho cenníka je 6,00 €. Táto forma dopravy je možná pri platbe vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay.
  5. Osobný odber - tovar je možné prevziať osobne v sídle firmy po predchádzajúcej dohode prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“. Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo ním splnomocnená osoba, ktorá svoje oprávnenie na prevzatie objednaného tovaru kvalifikovane a hodnoverne preukáže splnomocnením a platným dokladom totožnosti. Osobný odber tovaru v sídle firmy nie je spoplatnený. Táto forma dopravy je možná pri platbe na mieste cez platbu kartou, platbe vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay. Tovar si zákazník môže vyskúšať a skontrolovať, aby sa plne oboznámil so stavom tovaru v objednávke pri preberaní od predávajúceho.
  6. Zásielkovňa Slovenská republika - tovar bude doručený na vami vybrané výdajne miesto Zásielkovňa.sk (Z-point). Cena prepravy podľa aktuálneho cenníka je 3,90 €. Táto forma dopravy je možná pri platbe vopred bankovým prevodom, prostredníctvom platobnej brány GoPay alebo na dobierku. 

  Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou spoločnosťou, prípadne podaním nesprávnej adresy kupujúceho.

  Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

  Záručné podmienky

  Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Reklamáciu v záručnej lehote si môže kupujúci uplatniť jedine na základe vyplneného záručného listu. V prípade, že kúpený tovar nemá záručný list, ako záručný list slúži nákupný doklad.

  Poskytovanie služieb

  Madviso s.r.o. nezodpovedá za prípadné poškodenia na vybavení zakázníka, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní služieb.

  Záverečné ustanovenia

  1. Tieto VOP sú platné od 25. 5. 2018.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

  Trenujeme.sk

  Najnovšie články

  Odporúčané produkty

  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

  Potrebné

  Štatistiky

  Marketing

  Potrebné
  Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
  Štatistiky
  Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
  Marketing
  Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
  Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

  Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

  Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

  Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

  Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.